آموزش

آموزش

فعالیت های آموزشی با همکاری موسسه فرهنگی هنری مرور وقایع جهان طراحی و اجرای رویداد های آموزشی گردشگری لرنینگ کمپ این رویدادها تلفیقی از رویدادهای آموزشی با رویداد های گردشگری ،بازی ،چالش و هیجان در راستای ارتقای فردی و سازمانی با حضور مخاطبان مختلف ب...