بازاریابی

بازاریابی داخلی و خارجی :شبکه ی گسترده همکاران خارجی معتبر در نقاط مختلف دنیا و ارتباط مستمر و پویا با آنها این امکان را برای شرکت شهرآوران کریاس به وجود آورده است که ضمن معرفی و پرزنت محضولات مختلف داخلی به مشتریان خارجی اقدام به بازاریابی این محصولات و خدمات در سرتاسر دنیا بنماید.

لذا یکی از ماموریت های اصلی واحد تحقیق و توسعه شرکت مطالعه شناخت بازارها و فرصت های بهینه صادراتی و معرفی آن به شرکت